Οδηγίες συμμετοχής στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 119847ΓΔ (ΦΕΚ 4406/24-9-21) και την υπ’ αρίθμ. 124068/ΓΔ4/1-10-2021 Απόφαση, ως εξής:

1Kάθε φυσικό πρόσωπο (φοιτητές και προσωπικό), που προτίθεται να συμμετάσχει στην εκπαιδευτική διαδικασία του Ιδρύματος, υποβάλλει δήλωση μέσω της ιστοσελίδας https://edupass.gov.gr/.
2Πέραν της δήλωσης στο edupass, φοιτητές/τριες και διδακτικό προσωπικό εισέρχονται στους χώρους του Τμήματος έχοντας μαζί τους απαραιτήτως και πιστοποιητικό περί εμβολιασμού, νόσησης ή διενέργειας αρνητικού rapid ή μοριακού test. (Ο εργαστηριακός έλεγχος διενεργείται δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της ΚΥΑ). Ο βεβαιωτικός έλεγχος πρόσβασης δύναται να πραγματοποιείται εντός των αιθουσών διδασκαλίας, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας (π.χ. επίδειξη φοιτητικής ή αστυνομικής ταυτότητας). Οποιαδήποτε παράβαση των κανόνων εισόδου στο Τμήμα επιφέρει πειθαρχικές κυρώσεις.
3Οι φοιτητές/ήτριες υποχρεούνται να φορούν μάσκα καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στην αίθουσα διδασκαλίας, αλλά και σε όλους τους χώρους εντός του Ιδρύματος. Εντός της αίθουσας διδασκαλίας, κάθονται σε συγκεκριμένη θέση, χωρίς να την αλλάξουν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας ενός μαθήματος.
4Εάν κάποιος φοιτητής ή φοιτήτρια αρνηθεί να φορέσει σωστά ή εξ ολοκλήρου τη μάσκα ή αρνηθεί να επιδείξει το απαιτούμενο πιστοποιητικό ή να συμμορφωθεί με τον σχετικό βεβαιωτικό έλεγχο, ο διδάσκων προειδοποιεί ότι το μάθημα σύμφωνα με την ΚΥΑ δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, αφού όμως προηγουμένως εξαντληθούν όλα τα μέσα πειθούς εις το όνομα της προστασίας της υγείας του συνόλου της κοινότητας.
5Εφόσον δεν είναι εφικτή η χρήση ανοικτού χώρου, ή σε περιπτώσεις συγχρωτισμού σε αυτούς, το όποιο διάλειμμα μεταξύ διαδοχικών ωρών διδασκαλίας του ιδίου μαθήματος πραγματοποιείται εντός της αίθουσας διδασκαλίας.
6Σε περιπτώσεις συγχρωτισμού στους ανοικτούς χώρους του Ιδρύματος, η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική.