ΦΕΚ ΠΜΣ

Το ΠΜΣ “Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές” λειτουργεί σύμφωνα με το ΦΕΚ 3920/τ.Β’/10-9-2018