ΦΕΚ ΠΜΣ

Το ΠΜΣ “Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές” λειτουργεί σύμφωνα με το ΦΕΚ 3920/τ.Β’/10-9-2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ 2185/τ.Β/10-4-2024 και τις διατάξεις του Ν.4957/2022.