Δομή Προγράμματος Σπουδών

Θεσμικό πλαίσιο

Το Π.Μ.Σ. άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 (ΦΕΚ ίδρυσης: 2409/τ.Β/31-8-2012, ΦΕΚ τροποποίησης: 2776/τ.Β/16-10-2014) με τίτλο «Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτικές».

Από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 έως το 2017-2018 λειτούργησε με νέο τίτλο «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές», σύμφωνα με το ΦΕΚ 1100/τ. Β/11-6-2015 ενώ από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 έως το 2022-23 λειτούργησε σύμφωνα με το ΦΕΚ 3920/τ.Β’/10-9-2018 και τα οριζόμενα στο Ν.4485/2017.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4957/2022.

Συνοπτική περιγραφή

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές» είναι η ανάπτυξη γνώσεων και ερευνητικών δεξιοτήτων σχετικά με τους θεσμούς, τις διαδικασίες, τους στόχους και τα αποτελέσματα των σύγχρονων μορφών διακυβέρνησης και δημόσιων πολιτικών με έμφαση στον ευρωπαϊκό χώρο, την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε κράτη και οικονομίες με αυξημένη βαρύτητα στις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει ένα εύρος μαθημάτων στα πεδία των Κοινωνικών Επιστημών και των Ανθρωπιστικών Σπουδών και  θεμελιώνεται κυρίως στους επιστημονικούς κλάδους της Πολιτικής Επιστήμης και της Διοικητικής Επιστήμης εν γένει. Ειδικότερα, αναπτύσσονται ζητήματα αιχμής και χρησιμοποιούνται υψηλού επιπέδου διδακτικές μέθοδοι και εργαλεία γνώσης στα πεδία των Ευρωπαϊκών Σπουδών, της Ανάλυσης Δημόσιων Πολιτικών, των Διεθνών Σχέσεων και του Δικαίου. 

Οι φοιτητές αποκτούν θεωρητική κατάρτιση και, ταυτόχρονα, εξοικείωση με εμπειρικά δεδομένα με γνώμονα την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων αναντικατάστατων για την επιδίωξη μίας δυναμικής επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Πράγματι, οι μορφές λήψης αποφάσεων και διαμόρφωσης δημόσιων πολιτικών στα σύγχρονα συστήματα διακυβέρνησης προϋποθέτουν τη διεπιστημονική προσέγγιση και εξοικείωση με το κανονιστικό πλαίσιο και την κατανομή αρμοδιοτήτων σε διαφορετικά επίπεδα (ευρωπαϊκό, εθνικό, υπο-εθνικό), καθώς και την ικανότητα αξιολόγησης των διαθέσιμων οικονομικών και κοινωνικών πόρων για τον προσδιορισμό των στόχων της πολιτικής και την εκτίμηση των αποτελεσμάτων αυτής.

Δομή του Προγράμματος Σπουδών

  • Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών (7 υποχρεωτικά και 3 επιλογής), η επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και η συγκέντρωση 75 πιστωτικών μονάδων (ECTS)
  • Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με τις περιγραφές των μαθημάτων είναι διαθέσιμο εδώ.
  • Κάθε μάθημα ολοκληρώνεται σε δώδεκα (12) δίωρες διαλέξεις, με εξ αποστάσεως μεθόδους.
    Η πρώτη και η τελευταία διάλεξη κάθε μαθήματος πραγματοποιούνται με υβριδικό τρόπο, δηλαδή με φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις του Τμήματος (στην Κόρινθο) για όσους/ες φοιτητές/ήτριες το επιθυμούν και με παράλληλη εξ αποστάσεως παρακολούθηση για όσους/ες φοιτητές/ήτριες το επιλέξουν.
  • Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε μη-εργάσιμες μέρες/ώρες: Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές».

Διάρκεια σπουδών: 12 μήνες