Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ακαδ. έτους 2024-25

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (ΠΕΔιΣ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές», στο οποίο εισάγονται 45 μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες κατ’ έτος και το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με το ΦΕΚ 3920/τ.Β/10-9-2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ 2185/τ.Β/10-4-2024 και τις διατάξεις του Ν.4957/2022.

Το πρόγραμμα υλοποιείται εξ αποστάσεως και στηρίζεται σε συσσωρευμένη 10ετή ακαδημαϊκή εμπειρία του Τμήματος σε οργάνωση μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Κατά τα πρώτα δέκα ακαδημαϊκά έτη λειτουργίας, το ΠΜΣ έχει καταξιωθεί υποδεχόμενο εκατοντάδες φοιτητές με διαφορετικό επιστημονικό και επαγγελματικό υπόβαθρο (45% εργαζόμενοι σε φορείς δημόσιου τομέα, 35% εργαζόμενοι ιδιωτικού τομέα και 20% νέοι απόφοιτοι), διατηρώντας υψηλά ακαδημαϊκά κριτήρια διδασκαλίας και εξαιρετικές επιδόσεις φοιτητών.

Το πρόγραμμα είναι 12μηνης διάρκειας (παρακολούθηση μαθημάτων κατά τη χειμερινή και εαρινή περίοδο και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά τη θερινή περίοδο) και οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.).

Αντικείμενο του ΠΜΣ

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές» είναι η ανάπτυξη γνώσεων και ερευνητικών δεξιοτήτων σχετικά με τους θεσμούς, τις διαδικασίες, τους στόχους και τα αποτελέσματα των σύγχρονων μορφών διακυβέρνησης και δημόσιων πολιτικών με έμφαση στον ευρωπαϊκό χώρο, την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε κράτη και οικονομίες με αυξημένη βαρύτητα στις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει ένα εύρος μαθημάτων στα πεδία των Κοινωνικών Επιστημών και των Ανθρωπιστικών Σπουδών και  θεμελιώνεται κυρίως στους επιστημονικούς κλάδους της Πολιτικής Επιστήμης και της Διοικητικής Επιστήμης εν γένει. Ειδικότερα, αναπτύσσονται ζητήματα αιχμής και χρησιμοποιούνται υψηλού επιπέδου διδακτικές μέθοδοι και εργαλεία γνώσης στα πεδία των Ευρωπαϊκών Σπουδών, της Ανάλυσης Δημόσιων Πολιτικών, των Διεθνών Σχέσεων και του Δικαίου. 

Μεγάλο τμήμα των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών προέρχονται από τον ευρύτερο χώρο της δημόσιας διοίκησης, οι οποίοι αντιλαμβάνονται την ανάγκη επέκτασης των γνώσεων, προκειμένου να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στα καθήκοντα διαχείρισης και παρακολούθησης δημόσιων πολιτικών. Αντιστοίχως ωφελούνται φοιτητές οι οποίοι μόλις έχουν ολοκληρώσει ένα προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, είτε απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα και στο δυναμικά αναπτυσσόμενο κλάδο των μη-κερδοσκοπικών κοινωφελών οργανώσεων.

Οι φοιτητές/ήτριες αποκτούν θεωρητική κατάρτιση και, ταυτόχρονα, εξοικείωση με εμπειρικά δεδομένα με γνώμονα την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων αναντικατάστατων για την επιδίωξη μίας δυναμικής επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Πράγματι, οι μορφές λήψης αποφάσεων και διαμόρφωσης δημόσιων πολιτικών στα σύγχρονα συστήματα διακυβέρνησης προϋποθέτουν τη διεπιστημονική προσέγγιση και εξοικείωση με το κανονιστικό πλαίσιο και την κατανομή αρμοδιοτήτων σε διαφορετικά επίπεδα (ευρωπαϊκό, εθνικό, υπο-εθνικό), καθώς και την ικανότητα αξιολόγησης των διαθέσιμων οικονομικών και κοινωνικών πόρων για τον προσδιορισμό των στόχων της πολιτικής και την εκτίμηση των αποτελεσμάτων αυτής.

Δομή του Προγράμματος Σπουδών

 • Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών (7 υποχρεωτικά και 3 επιλογής), η επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και η συγκέντρωση 75 πιστωτικών μονάδων (ECTS)
 • Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με τις περιγραφές των μαθημάτων είναι διαθέσιμο εδώ.
 • Κάθε μάθημα ολοκληρώνεται σε δώδεκα (12) δίωρες διαλέξεις, με εξ αποστάσεως μεθόδους. Η πρώτη και η τελευταία διάλεξη κάθε μαθήματος πραγματοποιούνται με υβριδικό τρόπο, δηλαδή με φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις του Τμήματος (στην Κόρινθο) για όσους/ες φοιτητές/ήτριες το επιθυμούν και με παράλληλη εξ αποστάσεως παρακολούθηση για όσους/ες φοιτητές/ήτριες το επιλέξουν.
 • Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε μη-εργάσιμες μέρες/ώρες: Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο.

Τοποθεσία

Τα υβριδικά μαθήματα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος ΠΕΔιΣ στην Κόρινθο, το οποίο είναι μόλις μία ώρα μακριά από την Αθήνα και εύκολα προσβάσιμο με τον προαστιακό σιδηρόδρομο ή το λεωφορείο.

Δεκτοί υποψήφιοι

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ες κάτοχοι τίτλου του πρώτου ή δεύτερου κύκλου σπουδών (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σε επιμέρους πεδία των κοινωνικών, πολιτικών, ανθρωπιστικών, διοικητικών ή νομικών επιστημών. Απόφοιτοι άλλων κλάδων σπουδών που, ωστόσο, διαθέτουν συναφή επαγγελματική εμπειρία με τη διακυβέρνηση και τις δημόσιες πολιτικές γίνονται εξίσου δεκτοί.

Τέλη φοίτησης

Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης ύψους 3.000€, τα οποία καταβάλλονται σε δόσεις, ως εξής: 1.000€ με την εγγραφή, 1.000€ έως 15-1-2025 και 1.000€ έως 15-4-2025. Το ΠΜΣ δίνει τη δυνατότητα της απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Υποτροφίες

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) προσφέρει, με αποκλειστική δωρεά του, υποτροφίες πλήρους κάλυψης των τελών φοίτησης στη μνήμη του Ιδρυτή και Γενικού Διευθυντή της Κοινωφελούς Οργάνωσης PRAKSIS, Τζανέτου Αντύπα, για τους φοιτητές του ΠΜΣ «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές». (Για λεπτομέρειες πατήστε εδώ).

Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται έως τις 15 Ιουνίου 2024, αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση: https://econtent.pedis.uop.gr/forms/index.php/139294.

(Θα υπάρξει 2η περίοδος υποβολής υποψηφιοτήτων μόνο στην περίπτωση που δεν θα έχει συμπληρωθεί ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών από την 1η περίοδο).

Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά, που πρέπει να υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή στην ανωτέρω διεύθυνση είναι τα εξής:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας (αυτόματα / μέσω ηλεκτρονικής αίτησης)
 2. Βιογραφικό σημείωμα, όπου αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, καθώς και η εκπαιδευτική, επαγγελματική, ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα του υποψήφιου, σύμφωνα με το πρότυπο Europass.
 3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών*. Στην περίπτωση που το πρώτο πτυχίο των υποψηφίων προέρχεται από ίδρυμα της αλλοδαπής, Πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον υπάρχει. Διαφορετικά, σύμφωνα με το άρθρο 304, του ν.4957/2022, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου διαπιστώνει εάν οι τίτλοι σπουδών από την αλλοδαπή εντάσσονται στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής του ΔΟΑΤΑΠ (https://www.doatap.gr/anagnorish/mitroa/)
 4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων.
 5. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Παραρτήματος Διπλώματος, εφόσον υπάρχει.
 6. Πιστοποιητικό καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας (Β2).** (επικυρωμένο από εκδούσα αρχή ή δικηγόρο). Εάν το πτυχίο έχει εκδοθεί από ελληνικό φορέα αρκεί ευκρινές φωτοαντίγραφο αυτού.  Σε περίπτωση που δεν υπάρχει το ανωτέρω πιστοποιητικό, η ικανότητα κατανόησης και έγγραφης διατύπωσης στην αγγλική γλώσσα θα διαπιστώνεται μέσω της διενέργειας γραπτής εξέτασης που θα διεξάγεται με ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ.
 7. Φύλλο περιγραφής της πτυχιακής εργασίας, σύμφωνα με το υπόδειγμα εδώ, εφόσον έχει εκπονηθεί ή εκπονείται στα πλαίσια του βασικού πτυχίου που έχει δηλωθεί. Θα πρέπει να αναφέρονται (α) ο Τίτλος, (β) περίληψη έως 300 λέξεις, (γ) όροι κλειδιά (δ) Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα επιβλέποντα (ή των μελών της επιτροπής), και (ε) η επίδοση ή βαθμός καθώς και η κλίμακα βαθμολόγησης (εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές διαδικασίες). Π.χ. «Λίαν Καλώς», «8/10» κοκ.  Εφόσον δεν απαιτείται ή δεν προβλέπεται εκπόνηση πτυχιακής διπλωματικής εργασίας δεν χρειάζεται κάποια ενέργεια από τον/την υποψήφιο/α.
 8. Τυχόν επιπλέον τεκμήρια που ενισχύουν την υποψηφιότητα. Π.χ.:
  • Πιστοποιητικό γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας (π.χ. της γαλλικής ή της γερμανικής), εφόσον υπάρχει.
  • Πρόσθετο πτυχίο, εφόσον υπάρχει, ή πιστοποιητικό ισοτιμίας του αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από σχολές εξωτερικού.
  • Τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών, εφόσον υπάρχει, ή πιστοποιητικό ισοτιμίας του αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από σχολές εξωτερικού.
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν)
  • Συμμετοχή σε συνέδρια ή σεμινάρια, άλλες δραστηριότητες που δεν περιλαμβάνονται στα ανωτέρω) (εφόσον υπάρχουν)
  • Αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας (εφόσον υπάρχουν)
 9. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 10. Δύο (2) Συστατικές επιστολές από καθηγητές ή/και εργοδότες. Οι επιστολές μπορούν να υποβληθούν με έναν από τους εξής τρόπους:
  • 1)    Ταχυδρομικά.  Σε αυτήν την περίπτωση η επιστολή θα πρέπει να είναι σε σφραγισμένο φάκελο και να αποσταλεί ταχυδρομικά στη δ/νση: Παν/μιο Πελ/νήσου, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Αριστοτέλους 1 & Λ.Αθηνών, 20132, Κόρινθος (για το ΠΜΣ «ΔΔΠ»)
  • 2)    Με e-mail. Σε αυτήν την περίπτωση η αποστολή της συστατικής θα πρέπει να γίνει απευθείας και αποκλειστικά από το ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό email του κριτή (όχι από προσωπικό e-mail π.χ. gmail, hotmail) στο email pms-pedis@uop.gr.

   Στον σύνδεσμο https://pedis.uop.gr/pydio/public/003489 μπορείτε να βρείτε πρότυπο συστατικής επιστολής, το οποίο μπορείτε προαιρετικά να χρησιμοποιήσετε.

11. Υπεύθυνη Δήλωση (μέσω της υπηρεσίας Gov.gr ή με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής σε ΚΕΠ, ή Αστυνομικό Τμήμα στην Ελλάδα), στην οποία θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ότι τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται και κατατίθενται στο φάκελό του είναι αληθή.

* Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν και οι «επί πτυχίω» φοιτητές επισυνάπτοντας την αναλυτική βαθμολογία επτά (7) εξαμήνων σπουδών, υπό την αίρεση ότι θα προσκομίσουν έως την 15η Οκτωβρίου ή την επόμενη εργάσιμη εφόσον είναι αργία, το πτυχίο τους ή βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης σπουδών.

** Για την πιστοποίηση της γλωσσομάθειας υιοθετούνται η κλίμακα, οι τίτλοι  γλωσσομάθειας και ο τρόπος απόδειξης που προσδιορίζει ο ΑΣΕΠ σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά την υποβολή της αίτησης.

Κριτήρια επιλογής

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Βαθμός πτυχίου : 40%
 • Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο  του Π.Μ.Σ. ή/και επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του ΠΜΣ: 20%
 • Επίδοση στην Διπλωματική Εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών: 5%
 • Ερευνητική δραστηριότητα: 5%
 • Προφορική συνέντευξη: 30%. Κατά τη διαδικασία της συνέντευξης αξιολογούνται τα τυχόν επιπλέον τεκμήρια που δύναται να καταθέσει ο/η υποψήφιος/α, η προσωπικότητα και το ενδιαφέρον του/της για παρακολούθηση του ΠΜΣ

Για την επιλογή του υποψηφίου λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του φακέλου υποψηφιότητας και των τεκμηρίων που συνυποβάλλονται, μέσω των οποίων τεκμηριώνεται η δυνατότητα του υποψηφίου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ΠΜΣ, το οποίο επιθυμεί να παρακολουθήσει.

Λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Προγράμματος (Αριστοτέλους 1 & Λ. Αθηνών &, 20132, Κόρινθος, τηλ. 27410 40040, e‐mail: pms-pedis@uop.gr).